Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: z-architektem.pl;
 2. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych oraz jednocześnie Operatorem serwisu jest: Dronarch Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-752), ul. Wąwozowa 30AA/2 (dalej zwana Spółką, Operatorem lub Administratorem);
  2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@z-architektem.pl, pod numerem telefonu 502953660 lub pisemnie na ww. adres Administratora.
  3. Dane podane przez Pana/Panią w serwisie www, będą przetwarzane w celu obsługi zapytań przez formularz dostępny online, realizację zamówionych usług, prezentację oferty lub informacji, zawarcie i wykonanie umowy najmu i/lub sprzedaży – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan / Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Ponadto Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  5. Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową lub obrony przed takimi roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Pana/Pani dane, będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy najmu i/lub sprzedaży lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). W przypadku nie zawarcia umowy najmu ani sprzedaży, Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.
  7. Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro rachunkowe, firma hostingowa, dostawca oprogramowania, firmy kurierskie itd.). Dane mogą być także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczonej usługi.
  8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczonej usługi. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność  do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy najmu lub sprzedaży.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan/Pani przesłać innemu Administratorowi danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.
  10. Pana/Pani dane  osobowe mogą  być  również  wykorzystywane przez Administratora,  aby  kierować  do  Pana/Pani  treści  marketingowe  różnymi  kanałami,  tj.  za pośrednictwem  poczty  e-mail,  drogą  MMS/SMS.  Takie  działania  są  podejmowane  przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Pan/Pani wyraził/a na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe są wówczas przetwarzane: w celu  przesłania  zamówionej  informacji  handlowej  – podstawą  prawną przetwarzania,  w  tym  z  wykorzystaniem  profilowania,  jest  prawnie  uzasadniony  interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą; w  celach  analitycznych  i  statystycznych  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest prawnie  uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO),  polegający  na prowadzeniu  analiz  aktywności  Użytkowników  w  Serwisie  w  celu  doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
  11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  12. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową najmu i/lub sprzedaży jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.
 3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Hosting
 4. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl
 5. Informacje zapisywane w formularzach online
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Logi Administratora
 6. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
 8. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 9. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Pan/Pani używa na co dzień i proszę postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Przewiń na górę
error: Zablokowane