Zgłoszenie bez projektu oraz jak to jest z domami do 35m2

Obecnie zgłoszenie może odbywać się z projektem budowlanym oraz bez niego. Zgłoszenie bez projektu wymaga mniej formalności. Jednak podobnie jak w przypadku innych procedur, obiekty muszą spełniać wymogi prawa budowlanego i warunków technicznych.

Jakie obiekty podlegają procedurze zgłoszenia z projektem, znajdziecie tutaj.

Obiekty, które możemy zgłosić bez projektu budowlanego:

Art. 29 ptk.5-30 Prawa budowlanego

– zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3

-oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę

-tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu

-pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m

-instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

-kanalizacji kablowej

-zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach

-obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

-obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin

-wolno stojących:

-parterowych budynków gospodarczych

-garaży

-wiat

o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki

przydomowych:

-ganków

-oranżerii (ogrodów zimowych)

wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki

-parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35m2, służących jako zaplecze do bieżącego -utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000

-gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000

-stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000

-boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji

-ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m

-przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35m2

-przyłączy:

-elektroenergetycznych

-wodociągowych

-kanalizacyjnych

-gazowych

-cieplnych

-telekomunikacyjnych

-kanałów technologicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;

-stacji ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

-niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem

-podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

-obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

-obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

-płyt do składowania obornika

-szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę

-naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 7m

-silosów na kiszonkę;

-stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3

Jak to jest z domami do 35m2?

Zgodnie z art. 29 ptk. 16 możemy budować domy do 35m2 powierzchni zabudowy na zgłoszenie bez projektu architektoniczno-budowlanego. Natomiast pod warunkiem, że jest to obiekt:

  • rekreacji indywidualnej, rozumiany jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku
  • liczba tych obiektów, nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki
  • prawo budowlane nie określa wysokości takiego budynku ale mówi, że musi on być parterowy. Wysokość może natomiast określać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Z tego wynika, że nawet jeśli chcemy wybudować dla siebie niewielki dom ale będzie on budynkiem mieszkalnym a nie rekreacyjnym, to powinniśmy przeprowadzić procedurę zgłoszenia z projektem budowlanym lub pozwolenie na budowę.

Ponadto nie wszędzie możemy taki dom postawić. Obszar na którym będzie mógł powstać musi być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli brak jest takiego planu zwykle trzeba wystąpić o warunki zabudowy.

Jakie są zalety zgłoszenia?

Dom rekreacyjny do 35m2 możemy wybudować na podstawie własnoręcznie sporządzonego projektu. Taki budynek nie potrzebuje kierownika budowy ani dziennika budowy. Brzmi prosto? Ale jednocześnie musimy pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sporo do analizowania, ale musimy to zrobić aby projekt nie został odrzucony przez urząd.

Co potrzebujemy do zgłoszenia bez projektu?

Aby zgłosić taki budynek najlepiej skorzystać ze wzoru zgłoszenia na stronie danego starostwa. W zgłoszeniu musimy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (dobrze uwzględnić tu czas w jakim będziemy czekać na milczącą zgodę urzędu). Pamiętać tu musimy aby określić inwestycje jako dom rekreacji indywidualnej a nie budynek mieszkalny jednorodzinny. Domy mieszkalne musimy budować na podstawie procedury pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem budowlanym.

Ile to trawa procedura?

Teoretycznie zgłoszenie bez projektu może trwać 21 dni, ale możemy dostać wezwanie od usunięcia braków. Wtedy czas liczony jest od nowa od momentu uzupełnienia braków. Przypominam, iż zgłoszenie jest ważne przez okres 3 lat. Jeśli w tym czasie nie rozpoczniemy budowy domku to musimy procedurę rozpocząć od nowa.

Co ważne jeszcze w przypadku takich zgłoszeń urząd ma prawo zażądać uzyskania pozwolenia na budowę jeśli obiekt oddziałuje na sąsiednie działki. Odziaływanie może być chociażby poprzez zacienianie.

Jak liczyć powierzchnię zabudowy?

Norma PN-ISO 9836:1997, której konieczność stosowania wynika z Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, definiuje powierzchnię zabudowy jako: „powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym”, gdzie:

„Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni:
– obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
– elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
– zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).”

Ile w takim razie możemy uzyskać powierzchni użytkowej?

Po odliczeniu konstrukcji taki dom na parterze będzie mieć ok. 25m2 pow. użytkowej. Gdyby miał antresole to dodatkowo ok 15m2. Taki metraż pozwala na wydzielenie niewielkiego pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, małej sypialni i drugiej na antresoli. Możemy mieć również strych ale nieużytkowy.

Procedura zgłoszenia w teorii jest dla każdego, ale nie zawsze mamy czas i świadomość co się z tym wiąże. Najlepiej zadzwoń do architekta i umów się na poradę lub zleć pomoc przy uzyskanie takiego zgłoszenia.

Zgłoszenie bez projektu oraz jak to jest z domami do 35m2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę
error: Zablokowane