Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Wydawać by się mogło, że skoro dom jednorodzinny wg. prawa budowlanego możemy wybudować na zgłoszenie z projektem to jest to wygodne wyjście. W takim razie dlaczego spora liczba inwestorów decyduje się na pozwolenie na budowę?

Do wymarzonego domu nie raz prowadzi kreta droga w postaci podjęcia masy różnych decyzji. Z pierwszymi dylematami spotykamy się już od momentu rozpoczęcia projektowania.

Procedura zgłoszenia z projektem pojawiła się w 2015r. Na początku była bardzo entuzjastycznie przyjęta i wykorzystywana przez inwestorów. Jednak od tego czasu spada liczba domów jednorodzinnych procedowanych w ten sposób.

Otóż jest kilka istotnych powodów. Zwłaszcza taki, że różnice między objętością opracowań i samymi procedurami są niewielkie. Z założenia zgłoszenie z projektem miało być łatwiejsze do złożenia oraz szybsze w procedowaniu. Jednak ma dużo więcej wspólnego z typową procedura pozwolenia na budowę niż ze zgłoszeniem.

W jakich przypadkach możemy zdecydować się na procedurę zgłoszenia z projektem?

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 • sieci;
  • elektroenergetyczne obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowe,
  • kanalizacyjne,
  • cieplne,
  • gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35m2
 • obiekty budowlane, usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.
 • Zgłosić możesz również rozbudowę, nadbudowę lub odbudowę tych obiektów. Jeśli ich obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Projektant na podstawie przepisów pawa budowlanego i warunków technicznych oraz przepisów odrębnych określa obszar oddziaływania. Jeśli projektant stwierdzi, że obszar oddziaływania wykracza poza granice działki to należy wystąpić o pozwolenie na budowę.
 • Zgłoszenia z projektem budowlanym wymaga również instalacja wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.
Również organ administracji architektonicznej może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia, jeżeli realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu, decyzji o warunkach zabudowy lub powodować zagrożenie ludzi i mienia, pogorszyć stan środowiska, zabytku, warunków zdrowotno- sanitarnych lub wprowadzać uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Zgłosić z projektem, co to oznacza?

Nie jest to zgłoszenie takie jak w przypadku chociażby budynku do 35m2, który możemy zgłosić bez projektu od architekta. W przypadku zgłoszenia z projektem, bo takie dotyczy domów jednorodzinnych. Objętość dokumentacji nie różni się niczym od projektu składanego na pozwolenie na budowę. Ciekawym tworem, który ma powstać w związku z planem „ nowego ładu” są budynki jednorodzinne na zgłoszenie bez projektu budowlanego. Jednak na tą okazję postaram się przygotować osobny wpis.

Ilość potrzebnych dokumentów:

Do zgłoszenia z projektem budowlanym należy dołączyć te same dokumenty jak do pozwolenia na budowę zgodnie z art.30 ust.4 oraz art. 33 ust. 2. ptk. 1-4

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Czas trwania:

21 dni do momentu uzyskania milczącej zgody urzędu, w przypadku kiedy pojawią się braki formalne lub projektowe ten czas będzie się odpowiednio wydłużał. Może się tak zdarzyć, że czas oczekiwania będzie taki sam w porównaniu do pozwolenia na budowę.


Uwaga! Urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd wydał tak zwaną milcząca zgodę.

Kiedy musimy uzyskać pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia z projektem?

O tym czy dom będzie na zgłoszenie czy pozwolenie może zdecydować architekt sprawdzając oddziaływanie obiektu na działki sąsiednie. W wypadku oddziaływania chociażby przez zacienianie, jesteśmy zobligowanie do stosowania procedury pozwolenia na budowę. Musimy uzyskać pozwolenie również jeśli inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar natura 2000 lub planujemy roboty przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Różnice między procedurami?

Jedyna różnica w tym wypadku między pozwoleniem a zgłoszeniem jest taka, że w wypadku zgłoszenia dostajemy milcząca zgodę urzędu. Natomiast przy pozwolenie na budowę koniec postępowania wieńczy decyzja administracyjna na pozwolenie na budowę.

Często taka decyzja jest wymagana przez banki kiedy chcemy kredytować budowę naszego domu!

Co jeśli będziemy chcieli nieco powiększyć lub zmienić bryłę?

W obu przypadkach projekt zamienny możemy uzyskiwać wiele razy podczas trwania budowy, składając tylko te cześć dokumentacji, której zmiany dotyczą.

Czym są w takim razie zmiany istotne?

Zgodnie z art.36a ust.5

 • Projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;
 • zmian charakterystycznych parametrów obiektu takich jak:
  • powierzchnia zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
  • wysokości, długości bądź szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
  • liczby kondygnacji
 • warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze;
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania;
 • zmiany źródła ciepła, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej na źródło ocieplane paliwem stałym

Kwalifikacji zmian dokonuje projektant!

Mam nadzieje, że wpis był dla Ciebie przydatny! Daj znać w komentarzu 🙂

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę
error: Zablokowane