Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Często inwestorzy nie są świadomi obowiązków jakie ich czekają w trakcie procesu budowlanego. Poza oczywistą rzeczą jak pójście do architekta po projekt, dalsze działania są widziane tylko przez mgłę. Tymczasem również inwestor ma obowiązki.

O tym jacy są uczestnicy procesu budowlanego oraz o ich obowiązkach ( w tym inwestora) mówi nam prawo budowlane.

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

[art.17] Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:

  • inwestor
  • inspektor nadzoru inwestorskiego
  • projektant
  • kierownik budowy lub kierownik robót

Kim jest inwestor?

Prawo budowlane nie podaje wprost definicji inwestora. Przez inwestora, należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo inna jednostkę organizacyjną, która podejmuje się realizacji inwestycji. Taka osoba ma obowiązek zorganizowania procesu budowy, zapewnienia w nim udziału osób posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Jakie są obowiązki inwestora?

W rozumieniu Prawa budowlanego [art.18], do obowiązków inwestora, należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Inwestor w szczególności musi zadbać o zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

Tu inwestor jest odpowiedzialny za to do jakiego projektanta się uda i na na jakie opracowania dodatkowe się z nim umówi. Jest to w dużej mierze zależne po prostu od rodzaju inwestycji.

2)objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy

Kierownik podejmuje się swojej pracy na podstawie oświadczenia o przyjęciu obowiązków. Taki dokument inwestor obowiązkowo składa u powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, gdy zawiadamia o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Podczas budowy kierownika można zmienić pamiętając o zgłoszeniu zmiany w inspektoracie nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie nowego kierownika. Konieczny jest również wpis do dziennika budowy o przejęciu funkcji.

3)opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Taki plan opracowuje kierownik budowy. Inwestor powinien sprawdzić czy taki plan jest gotowy przed podjęciem jakichkolwiek prac.

4) wykonania i odbioru robót budowlanych,

Inwestor odpowiada za wybór wykonawcy i odbiory ich prac. Projektant w trakcie nadzoru na obowiązek sprawdzić zgodność wykonywanych prac z projektem oraz uzgadniać możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednak samej jakości powinien pilnować inwestor lub wyznaczony przez niego inspektor nadzoru inwestorskiego.

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Kiedy mamy do czynienia np. z trudnymi warunkami gruntowymi, inwestor powinien, zlecić nadzór nad takimi pracami. Ważne jest aby był to odpowiedni kierownik robót. Uwaga! Na budowie może być kilku kierowników robót działających równocześnie, ale tylko jeden kierownik budowy.

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

Prawo budowlane daje tu możliwość ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestor może go ustanowić nawet w wypadku budowy domu jednorodzinnego i jest to jego przywilej. Istnieje możliwość, iż zapisy w decyzji o pozwoleniu na budowę mogą narzucić na inwestycję powyższy obowiązek. Może o nastąpić w przypadkach uzasadnionych wysokim stopnie skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowy oraz pełniąc samodzielną funkcje techniczną reprezentuje interesy inwestora na terenie budowy.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego

Do nadzorów nie tylko inwestor może zobowiązać projektanta ale również organ administracji architektoniczno- budowlanej zapisem w decyzji o pozwoleniu na budowę. Trzeba tu podkreślić, że nadzory autorskie są również prawem projektanta. W myśl art.21 prawa budowlanego, projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 1)wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji; 2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: – stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, – wykonywania ich niezgodnie z projektem

O czym jeszcze musi pamiętać inwestor?

O ważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat lub kiedy budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Dlatego Inwestor nie powinien przerywać na tak długi czas prac, ponieważ będzie musiał starać się o wydanie decyzji o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych. Z tego wynika jak ważna jest ciągłość wpisów w dzienniku budowy.

Daj znać w komentarzu czy ten wpis był dla Ciebie przydatny, w razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami 🙂

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę
error: Zablokowane